Shipping & Return

Shipping & Return (เงื่อนไขและข้อตกลงการคืนสินค้า)

*** กรุณาอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านเอง ***

ท่านใดไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวได้ก็ผ่านเลยค่ะ
ส่วนท่านที่ยอมรับเงื่อนไขได้ ก็ลุยช็อปกันต่อเลย... ^_^

เงื่อนไขและข้อตกลงในสาระสำคัญสำหรับการขอคืนสินค้าและบริการทุกประเภทที่ ทางร้านได้นำเสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าผิดไปจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากได้รับสินค้าผิดไปจากที่ระบุ ลูกค้าต้องระบุชื่อเต็มของสินค้าและจำนวนที่ต้องการสั่งซื้ออย่างชัดเจน และควรตรวจสอบใบยืนยันสั่งซื้อที่ทางร้านแจ้งให้ทุกครั้ง ก่อนการโอนค่าสินค้า!
โดยแจ้งเข้ามาทาง อีเมล์ ahealthyplus@gmail.com หรือ Inbox facebook: Ahealthy Plus

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ระบุในใบสั่งซื้อนั้น ทางร้านมีความยินดีที่จะแสดงความรับผิดชอบโดยการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้า โดยลูกค้ามิต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากที่ระบุในใบสั่งซื้อ แต่ทั้งนี้ทางร้านจะจัดส่งสินค้าดังกล่าวก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ แนบรูปถ่ายสินค้านั้นๆ ที่ส่งผิด ภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้สั่งซื้อได้รับสินค้า หากเลยกำหนด 3 วันไปแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น โดยมีข้อ กำหนดและขั้นตอนการดำเนินการขอเปลี่ยนคืนสินค้า ดังนี้

1.1 ทางร้านทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและจะติดต่อกลับไปหาลูกค้า
1.2 ลูกค้าจัดส่งสินค้าเฉพาะชิ้นที่ได้รับผิดไปกลับคืนสู่ทางร้าน ตามช่องทางที่ทางร้านตกลงกับลูกค้า พร้อมทั้งแจ้งเลขที่พัสดุให้ทางร้านทราบ
1.3 ทางร้านจะส่งสินค้าชิ้นใหม่พร้อมค่าส่งสินค้าที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปล่วงหน้าให้กับทางร้านเพื่อส่งของกลับ ก็ต่อเมื่อทางร้านได้ตรวจสอบแล้วว่าสินค้ายังอยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ เท่านั้น
1.4 การสั่งซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิกได้ และไม่สามารถคืนเงินได้

*** หากพบว่าสินค้าที่ถูกส่งคืนนั้นอยู่ในสภาพที่ถูกทดลองหรือถูกใช้งานไปบางส่วนแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้า แต่จะส่งคืนสินค้าชิ้นที่ลูกค้าส่งคืนมานั้นกลับไปหาลูกค้าอีกครั้ง พร้อมทั้งมีการเรียกชดเชยค่าส่งสินค้าครั้งใหม่นี้จากลูกค้า เมื่อได้รับการชดเชยดังกล่าวแล้วจึงจะทำการจัดส่งคืนสินค้าให้ อนึ่งทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายคืนค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนหน้านี้ด้วย โดยการกระทำของทางร้านจะไม่ถือเป็นความผิดใดๆ ต่อลูกค้าทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ของลูกค้าเอง ***

*** และหากสินค้าที่ส่งกลับมาเกิดการชำรุดจากการส่งหรือการกระทำของลูกค้า เราจะไม่ดำเนินการคืนเงินในทุกกรณี หรือถ้าลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการผิดพลาดจากการขนส่งลูกค้าต้องติดต่อไปรษณีย์เพื่อรับเงินชดเชยเอง ***

หมวดที่ 2 การขอคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าที่อยู่ในสภาพชำรุด

หากสินค้าและหรือบริการที่ส่งถึงผู้สั่งซื้อเกิดการชำรุดเสียหายจนมิสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ผู้สั่งซื้อสามารถพิสูจณ์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของทางร้าน (กรุณาส่งภาพถ่ายสินค้าและสภาพกล่องสินค้า มาให้ทางร้าน) ผู้สั่งซื้อมีสิทธิในการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ชำรุดจากทางร้านได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ผู้สั่งซื้อได้รับสินค้า โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจณ์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทของทางร้าน  ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น

แต่ถ้าหากว่าเป็นความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้า อันเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ ให้ผู้สั่งซื้อสินค้าทำการยื่นเรื่อง ติดต่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากผู้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์นั้นๆด้วยตนเอง โดยผู้สั่งซื้อสามารถเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ  จากทางร้านได้เท่าที่ทางร้านเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการขอเรียกค่าชดเชยนั้นๆ

*** กรณี ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งสินค้าในลักษณะแพคเกจชำรุด ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ ขอให้ผู้รับเปิดพัสดุต่อหน้าเจ้าที่ที่นำจ่ายทันที ทั้งนี้ควรถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากประสงค์จะรับสินค้านั้น ให้ระบุในใบเซ็นต์รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายว่า หีบห่อมีลักษณะฉีกขาดอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง การรับสินค้าที่มีแพคเกจชำรุดโดยไม่แจ้งนั้น จะไม่สามารถเคลมสินค้า หรือเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายจากไปรษณีย์ได้ ***

** ทางร้านยืนยันว่าสภาพสินค้าก่อนส่งถึงลูกค้า เป็นสภาพที่สมบูรณ์ทุกชิ้นและบรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแล้ว หากพิสูจน์มิได้ว่าเป็นความผิดพลาดของทางร้าน ทางร้านจะถือว่าเป็นความผิดพลาดจากการขนส่ง ทุกกรณี **

ทางร้านมีการใช้บริการกับบริษัทขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ อันมีสาระด้านการชดเชยค่าเสียหายที่มีสาระสำคัญดังนี้
2.1 บริการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท
2.2 บริการส่งไปรษณีย์ลงทะบียน จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 300 บาท
2.3 บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 1,000 บาท
2.4 บริการส่งพัสดุและไปรษณีย์จากบริษัทเอกชนอื่นๆ ให้ผู้สั่งซื้อสินค้าเรียกขอข้อมูลเอาจากบริษัทนั้นๆ ด้วยตนเอง

*** ทางร้านไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้า เป็นเพียงผู้จัดจำหน่าย ลูกค้าควรสอบถามการทำงานและประสิทธิภาพของสินค้า หรือศึกษาข้อมูลของสินค้าดังกล่าวก่อน หากสินค้าที่ซื้อจากทางร้านไปแล้ว เราจะไม่รับเปลี่ยนคืนในทุกกรณี เนื่องจากสินค้าเราจัดส่งตามคำอธิบายของสินค้าแล้ว ***

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อที่ อีเมล์ ahealthyplus@gmail.com หรือ Inbox facebook: Ahealthy Plus ค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น